vt20006
อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
ประธานกรรมการ
cvtnkl@ku.ac.th
vt20018 vt20032
อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
กรรมการ
cvtswt@ku.ac.th
อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
กรรมการ
cvtsnn@ku.ac.th
vt20044 vt30004
อ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
กรรมการ
cvtrsr@ku.ac.th
นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก
กรรมการและเลขานุการ
cvthtl@ku.ac.th