โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ขอปิดรับสมัครการรับรอบ 2 เนื่องจากได้นิสิตครบตามจำนวนที่โครงการฯ ต้องการเรียบร้อยแล้ว