โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ขอปิดรับสมัครการรับรอบ 2 เนื่องจากได้นิสิตครบตามจำนวนที่โครงการฯ ต้องการเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ / เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า
2.  มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559) หรือครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
2.1 คะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 30%
2.2 คะแนนสอบ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 70%

หลักฐานการสมัครและวิธีการสมัคร
1.  เอกสารการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
2.  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6.  สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) และ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7.  สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินจากเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
2. ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานเรียงลำดับทั้ง 7 รายการตามข้างต้น และส่งมาทาง e-mail address : vnspvettech@ku.ac.th (ในรูปแบบไฟล์ pdf และเอกสารทั้ง 7 รายการ  ต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันจำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) โดยให้ระบุชื่อเรื่องใน e-mail เป็น “โครงการรับตรงภาคพิเศษ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ปี 2560”

การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ / ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่ายืนยันสิทธิ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ จำนวน 41,700 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะโอนเงินค่าประกันสิทธิ์ไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. หากผู้สมัครสมัครเกินเวลาที่กำหนด ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทั้งนี้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าประกันสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ถ้าคณะกรรมการตรวจพบว่าเอกสารการสมัครมีการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณา และจะไม่คืนเงินค่าประกันสิทธิ์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษาในทุกกรณี