คณะกรรมการดำเนินงาน


อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน


อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
กรรมการ

น.ส.หทัยกาญจน์ ลูกฟัก
กรรมการและเลขานุการ