แบบสำรวจข้อมูลการขอเปิดรายวิชา

แบบสำรวจข้อมูลการขอเปิดรายวิชา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2555) แบบสำรวจข้อมูลการขอเปิดรายวิชา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง) 214

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 5

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการ กระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า 2. มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า และมี ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 2. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24 – 27 […]

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตต้อง Login ด้วย KU-Gmail ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น เพื่อจะสามารถเข้าบันทึกข้อมูลใบสมัครได้ 176

แนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair

แนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair โครงการหลักสูตรปริญญาตรีฯ สาขาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ออกบูธแนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair ณ ไบเทคบางนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 18

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ภาคพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ภาคพิเศษ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ภาคพิเศษ Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 13

1 2