โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟิ้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงจำเป็นต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนและเพื่อสนองความต้องการของทางโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์


ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกำหนดเป็น
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 980-1-56351-6 เท่านั้น
แล้วนำหลักฐานการชำระเงิน (pay in) มาแสดงในวันรายงานตัว (วันที่ 30 พฤษภาคม 2560) ด้วย