โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟิ้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงจำเป็นต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนและเพื่อสนองความต้องการของทางโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์

กำหนดการ วัน เดือน ปี สถานที่/เว็บไซต์
สำหรับประชาสัมพันธ์
รอบที่ 1 รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 20 เม.ย. 60
ถึง 19 พ.ค. 60
8 มิ.ย. 60
ถึง 18 มิ.ย. 60
http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 พ.ค. 60 23 มิ.ย. 60 http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ค. 60 29 มิ.ย. 60 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Click เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม